Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

álláshirdetés

Velence Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Velencei Meseliget Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Bővebben


Velence Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Velencei Meseliget Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2020.08.18. - 2025.08.18. -ig szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, Velencei Meseliget Óvoda , .

Fejér megye, 2481 Velence, Fő utca 79.

Fejér megye, 2481 Velence, Fő Szent Erzsébet tér. 1.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működésének biztosításáért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, a pedagógiai program megvalósulásáért, képviseli az intézményt. Az intézmény vezetője felel a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellátásáért, továbbá a gyermekvédelmi jelzőrendszer köznevelési intézményhez kapcsolódó feladatai koordinálásáért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, az Nkt. 3. mellékletében meghatározott szakképzettség, középiskolában pedagógus-munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség - pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés, - legalább négy év pedagógus-munkakörben, vagy tanóra, vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint - a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

 

•         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

•         Ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

•         Ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt

•         Vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Intézményvezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         A szakmai gyakorlat, a pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása

•         Szakmai önéletrajz

•         Vezetői program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt

•         A végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához, valamint, hogy a pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásában – résztvevő harmadik személyek megismerhessék

•         A pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének időben eleget tesz

•         A pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. augusztus 18. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző nyújt, a 30/340-0038 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Velence Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart utca 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/3895/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető kinevezéséről – a Kjt.-ben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével – a képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.velence.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot 1 eredeti és 2 másolati példányban kérjük benyújtani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. május 18.


KÖZLEMÉNY a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről

Szombathyné dr. Kézi Aranka jegyző közleménye a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) kormányrendeletről, illetőleg a kapcsolódó e-mail cím létrehozásárólFELHÍVÁS Reklámtáblák eltávolítására

Felhívjuk a lakosság és a Velence város területén vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy 2018. január elsejétől a város teljes közigazgatási területére kiterjedően hatályban van Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: településképi rendelet), amely a város területén elhelyezhető reklámok, reklámhordozók és egyéb információs elemek megjelenésére, méretére, anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz meg előírásokat.


FELHÍVÁS

Reklámtáblák eltávolítására

Felhívjuk a lakosság és a Velence város területén vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy 2018. január elsejétől a város teljes közigazgatási területére kiterjedően hatályban van Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: településképi rendelet), amely a város területén elhelyezhető reklámok, reklámhordozók és egyéb információs elemek megjelenésére, méretére, anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz meg előírásokat.

A település belterületén csak a környezet arculatához illeszkedő, esztétikus hirdető-berendezés, egyéb reklámhordozó, tájékoztató (információs) rendszer helyezhető el, a településképi rendeletben meghatározott egységes koncepció alapján.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a településképi rendeletben meghatározottak szerint reklám- és információs elem kihelyezésére csak településképi bejelentési eljárás lefolytatása után van lehetőség, ennek elmulasztása településképi kötelezést, illetve pénzbírságot von maga után.

Közterületen reklámot elhelyezni csak engedéllyel, Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete alapján szabad.

Közterületről látható magánterületen az 1 m2-es nagyságot meghaladó hirdető-berendezés, cég-, címtábla, cégér nem helyezhető el. A0-ás (841 mm x1189 mm), illetve ezt meghaladó ívméretű tábla a település belterületén nem helyezhető el.

Kérjük az ingatlantulajdonosokat és a hirdetőket, hogy az engedély nélkül kihelyezett, illetve a településképi rendeletnek nem megfelelő reklámokat és egyéb információs elemeket 2020. június 1. napjáig szíveskedjenek eltávolítani.

2020. június 1. napja után az önkormányzat ellenőrzi a végrehajtást. Közterület esetén a reklámot kártérítési kötelezettség nélkül eltávolíttatja, magántulajdonú ingatlan esetén az ingatlantulajdonost kötelezi az eltávolításra, a végrehajtás elmulasztása esetén bírság kiszabására is sor kerülhet.

A rendeletekről és az eljárásokról bővebb információ Velence Város honlapján érhető el.

Velence Város Önkormányzata

A vonatkozó hatályos rendeletek illetve Velence településképi arculati kézikönyve az alábbi linkeken érhetők el: 


Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatáról szóló 14/2017. (IX.7.) önkormányzati rendelete:
https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg7ed0dr9eo0dt7ee4em1cj2by1cc4bz9ca6ce5by8g

Velence Város Településképi arculati kézikönyve:
http://www.velence.hu/-telepuleskepi-arculati-kezikonyv-6365

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelete:
https://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh6eg5ed0dr9eo0dt7ee8em7cj6by7cf2cc3by6cc7by8i

A kérelmek benyújtásához szükséges űrlapok a Dokumentumtárban, a "Köztéri hirdetések, reklámok" fül alatt érhetők el: 
http://www.velence.hu/Dokumentumtar/K%C3%B6zt%C3%A9ri%20hirdet%C3%A9sek,%20rekl%C3%A1mok

 

 

 


BEJELENTÉS Velence Város Önkormányzatának településképi bejelentési eljárásához

BEJELENTÉSI ŰRLAP

Velence Város Önkormányzatának településképi bejelentési eljárásáhozMegjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-kézikönyve

A Magyar Turisztikai Ügynökség a kézikönyv összeállításával a turizmusban érdekelt, jelentős vendégforgalmú szálláshelyek, vendéglátóipari egységek, attrakciók es szolgáltatók munkáját szeretné segíteni az újranyitáshoz kapcsolódóan, alapul véve az üzemeltetés során fontosnak tartott szempontokat. A kézikönyv átolvasását minden velencei szállásadó és vendéglátással foglalkozó vállalkozás számára ajánljuk.


A kijárási korlátozások (majdnem) országos feloldásával a turizmus is fokozatosan újraindul. A Magyar Turisztikai Ügynökség összegyűjtötte azon szempontokat, eljárásokat, amelyek figyelembevételével a fertőzés továbbterjedése megakadályozható amellett, hogy a szolgáltatások megfelelő színvonalú vendégélményt tudnak adni.

Velence Város Önkormányzata megkéri a helyi turisztikai szolgáltatókat, hogy az alábbi linken elérhető útmutatók előírásait vegyék figyelembe akkor, amikor vállalkozásaikat újra kívánják indítani.

https://mtu.gov.hu/cikkek/megjelent-a-magyar-turisztikai-ugynokseg-covid-kezikonyve-1615?fbclid=IwAR1nQjF4du68tu9M7MkC46khugcferSkE9xVZVIdBXOS-h3eSACalk-Rnps


Tájékoztatás a Velencei Meseliget Óvodában 2020. május 4. napjától hatályos ügyeleti rendről

A Meseliget Óvodában 2020. május 4. napjától (hétfőtől) továbbra is működik az ügyeleti ellátást.


A Kormányrendelet szerint az ügyeletet azon, fertőző betegségben nem szenvedő gyermekek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője – munkavégzés vagy más ok miatt – ezt igényli.

 


A tájékoztatás teljes szövegét az alábbi dokumentum tartalmazza: 

 


Fejér MRFK hírlevele a gyermekek egyedüli otthon tartózkodásának szabályairól

Az iskola kapui hetekkel ezelőtt bezártak, a tanulást otthon folytatjátok online felületeken tanáraitok segítségével. Amennyiben egyedül vagy otthon, az alábbiakra figyelj:

 • Ne nyiss ajtót idegeneknek!
 • A bejárati ajtót mindig zárd be! Ha van, használd a biztonsági láncot is!
 • Ha valaki kaputelefonon keresztül kéri, hogy engedd be, de nem ismered, ne nyisd ki neki a kaput!
 • Szüleiddel tartsd a kapcsolatot telefonon!
 • Hívd fel őket rendszeresen, ahogy erről korábban megegyeztetek.
 • Te is legyél mindig elérhető szüleid számára, hiszen aggódhatnak érted.
 • Barátaidat csak akkor engedd be a lakásba, ha a szüleiddel megbeszélted és ők megengedték.
 • Ismeretlen hívószám esetén ne vedd fel a telefont!
 • Telefonon, internetes felületen ne mondd el senkinek, hogy egyedül vagy otthon!
 • Ha internetezel, figyelj arra, hogy senkinek ne add meg a lakcímedet, személyes adataidat (nevedet, születési adataidat, telefonszámodat, hova jársz iskolába stb.)!
 • ha a közösségi oldalakon ismeretlen személy ír üzenetet vagy találkozóra hív, minden esetben mondj NEM-et!
 • Ha bármi rendkívüli történik, azonnal telefonálj szüleidnek!
 • Veszélyhelyzet esetén hívható egységes segélyhívó szám: 112 (pl. tűzeset, rosszullét, baleset stb.)
 • Amikor a hívásfogadó felveszi a telefont, a következőket kell elmondanod:
  • Mi történt?
  • Mikor történt?
  • Hol történt?
  • Kivel történt?
  • Hogyan történt?
 • A hívásfogadó esetleges további kérdéseire próbálj meg nyugodtan, érthetően válaszolni.

Kezdődik a szúnyoggyérítés

Pénteken kezdődik a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés. A szakemberek első lépésként biológiai eljárással lépnek fel a lárvák ellen. Bővebben....


Pénteken kezdődik a katasztrófavédelem által koordinált szúnyoggyérítés. A szakemberek első lépésként biológiai eljárással lépnek fel a lárvák ellen.

Ennek azért van jelentősége, mert minél kevesebb a szúnyoglárva, annál kevesebb lesz később a kifejlett szúnyog. A katasztrófavédelem által felkért szakértők ezért hetekkel ezelőtt elkezdték felmérni a rovarok tenyészőhelyeit. Az egyre tavasziasabb időjárás hatására a nagyobb tavainknál a napokban megindult a lárvák fejlődése, ezért indokolt a védekezést megkezdeni. Elsőként a Velencei-tó nádasaiban végeznek biológiai szúnyoggyérítést. 

A biológiai eljárás során egy természetben is előforduló talajlakó baktérium által termelt, fehérjét tartalmazó folyadékot juttatnak a vízbe, ahol a lárvák fejlődnek. A szer kizárólag a szúnyoglárvákra jelent veszélyt, a felhasznált dózisban minden más élőlényre teljesen ártalmatlan. Ezt a folyadékot repülőről juttatják a Velencei-tó nádasaiba.

A katasztrófavédelem kiemelt célja, hogy nagyobb arányban történjen biológiai szúnyoggyérítés. Ehhez arra van szükség, hogy a szakértők feltérképezzék a szúnyogok kifejlődési helyeit, hogy célzottan és hatékonyan lehessen védekezni.


Behajtási engedélyek kiállítása

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy az közlekedési korlátozásokkal érintett utcákban lakóhellyel rendelkezők részére Velence Város Önkormányzata sorszámmal ellátott „BEHAJTÁSI ENGEDÉLY” kártyát biztosít, amely az idei nyári idegenforgalmi szezonban is felhasználható lesz. Az ingatlanok tulajdonosai, használói a tulajdonukban lévő személygépjármű (vek) számával megegyező engedély átvételére jogosultak.

A behajtási engedély iránti kérelmet a molnarne.agnes@velence. hu e-mail címen kell jelezni. A kérelemben az igénylő (k) nevét és lakóhelyét, az ingatlan címét és a személygépjármű (vek) rendszámát szíveskedjenek feltüntetni.


A tájékoztatás teljes, részletes szövege az érintett utcák listájával az alábbi linken érhető el:


álláshirdetés

A Velencei Polgármesteri Hivatal munkatársat keres közterület-felügyelői munkakör betöltésére. Bővebben....


Á L L Á S H I R D E T É S

 

A Velencei Polgármesteri Hivatal munkatársat keres közterület-felügyelői munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 2481. Velence, Tópart u. 26.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvényben, valamint a 2012. évi CXX. törvényben foglalt feladatok, a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása (pl. a gépjárművezető távollétében kiszabott helyszíni bírság alkalmazása, az üzemképtelen vagy szabálytalanul elhelyezett gépjármű közterületről történő eltávolítása, a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szakcionálása,, közreműködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, közreműködés állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában stb.)

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet
 • Közszolgálati középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közszolgálati szakképesítés; vagy középiskolai végzettség és közterület-felügyelői vizsga,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány
 • Egészségügyi és pszichikai alkalmasság

A kiválasztás elbírálásánál előnyt jelent:

 • Közigazgatási alapvizsga
 • Önkormányzatnál szerzett – legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat
 • Közterület-felügyelői munkakörben szerzett legalább - 1-3 év szakmai tapasztalat
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • Precizitás, pontosság, nagy munkabírás,
 • Jó szervezőkészség és kommunikációs képesség

A jelentkezés részeként benyújtandó igazolások:

 • Önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint

Motivációs levél

 • A végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolatai
 • 90 napnál nem régebbi, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
 • Nyilatkozat, hogy a benyújtott dokumentációt a véleményezők és döntéshozók megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a jelentkezések elbírálását követően azonnal betölthető.

A jelentkezés benyújtásának határideje: 2020. május 4.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szelei Andrea aljegyző nyújt, a 22/589-418 telefonszámon.

A jelentkezés benyújtásának módja:

 • Postai úton, a Velence Város Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2481 Velence, Tópart u. 26.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő, valamint a V/3612-1/2020. iktatószámot.
 • Elektronikus úton Balogh Erika titkársági ügyintéző részére a balogh.erika@velence.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás és elbírálás módja, rendje:

A pályázatok tartalmi és formai szűrést követően személyes meghallgatáson vesznek részt. A munkáltató fenntartja a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát.

A kiválasztási eljárás és elbírálás módja, rendje:

A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kerül kikötésre. A kinevezés feltétele a bejegyzés-mentes erkölcsi bizonyítvány, amelyet a kinevezésig át kell adni a munkáltatónak. A jelentkezésekkel kapcsolatban a Polgármester egyetértésével a Jegyző dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információk:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.velence.hu honlapon szerezhet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. május 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Velence Város honlapja (www.velence.hu)


2284
15

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

E-ügyintézés és partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

 

 

Velence Élő Város applikáció

 

1
...
29
30
31
32
33
...
153
Velence spinner