A
A
Feliratkozás hírlevélre
Ez az oldal a felhasználói élmény és a használhatóság növelése érdekében sütiket használ.
Elfogadom
Bővebben

NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET a Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet monitorozásához

NYILVÁNOS ÉRTÉKELŐ FELÜLET

A Településképi Arculati Kézikönyv és

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet

monitorozásához

A Településképi Arculati Kézikönyv és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotásánál fontos, hogy a dokumentumokat széles körű helyi támogatás övezze, mert azok hosszú távon befolyásolják a település épített és természeti környezetének alakulását, így a település életét, a helyi lakosság lakókörnyezetét.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdése szerint
a polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelő felületet működtetéséről.

A fentieknek megfelelően Velence Város Önkormányzata lehetőséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevő az elfogadott és alkalmazásban lévő dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá.

Véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményező nevével, címével, elérhetőségével ellátva a hivatal@velence.hu címre küldheti meg.

Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselő-testülettel.


TELEPÜLÉSKÉP VÉDELMI RENDELET

Településkép védelmi rendelet: 


TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

Velence Város Településképi Arculati Kézikönyve: 


KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ a Településképi Arculati Kézikönyvről és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről

 

KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

a Településképi Arculati Kézikönyvről és

a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletről

 

Velence Város Önkormányzata a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV. 24.) önkormányzati rendelete szerint lefolytatott eljárásban elkészítette és  Velence Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 21. napján tartott ülésén elfogadta Velence Város Településképi Arculati Kézikönyvét és megalkotta Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 25/2017. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét.

A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény a települések esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében a Településképi Arculati Kézikönyv bevezetésével hiánypótló módon teremtett lehetőséget a jellegzetes települési karakterjegyek meghatározására és társadalmasítására.

A településképi arculati kézikönyv (TAK) és a településkép védelméről szóló rendelet elsődleges célja, hogy a település épített- és táji értékeit felkutassa és azok helyi védelmét, valamint a kialakult jellegzetes településkép megőrzését és annak tervszerű, harmonikus továbbfejlesztését szakmailag előkészítse, megalapozza.

A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően, és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.

A kézikönyv készítése során a település lakossága, a helyi közösségek kinyilváníthatták véleményüket arra vonatkozóan, hogy milyen környezetben szeretnének élni, hogyan őrizhetik meg és fejleszthetik a település építészeti arculatát, vizuális kultúráját.

A kézikönyv meghatározza a település településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.

A kézikönyv a következő fejezetekből épül fel:

1. Bevezetés

A fejezetekben a település története, és a településszerkezeti fejlődésének ismertetése mellett a kialakult adottságait általánosan jellemezzük és bemutatjuk a települési környezet vizuális megjelenést meghatározó kulturális, társadalmi, léptékbeli, formai, anyaghasználati és minőségi jellemzőket, a település épített és táji környezetének vizuális megjelenését, az épített és táji környezet általános településképi jellemzőit.

2. Velence bemutatása

 

3. Örökségünk

 

A fejezetben a településképi szempontból meghatározó, építészeti, műemléki, táji és természeti értékeket, illetve településképi jellemzőket ismertetjük, a rendelkezésre álló értékleltárok felhasználásával.

4. Velence településrészeinek bemutatása

A fejezetben lehatárolásra kerültek a településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek, valamint térképen megjelölésre kerültek a helyi védett épületek, építmények, területek.

Tópart és településközpont területe-

Építészeti útmutató

Az építészeti útmutatókban az építészeti illeszkedést biztosító településképi követelményeket gyűjtöttük össze, hogy az épületek elhelyezése alkalmazkodjon a településszerkezethez, a beépítés kialakult rendjéhez, a házak léptékükkel, tömegükkel és külső részleteikben is harmonikusan illeszkedjenek a kialakult utcaképekhez.

Történeti településrész - Építészeti útmutató

Bencehegy- Építészeti útmutató

Velencefürdő - Építészeti útmutató

Újtelep –

Építészeti útmutató

Gazdasági terület - Építészeti útmutató

Külterület

Kerítések

A kézkönyvben fényképekkel bemutatásra kerülnek a város területén található, a településképhez illeszkedő azon építészeti elemek, amelyek követendő példaként szolgálhatnak és irányt is mutatnak az építkezni szándékozóknak.

 

 

Kertek

Erkélyek, tornácok

Ajtók, ablakok

Homlokzatképzések

Részletek

5. Mai példák

 

A város utcáiról, épületeiről készült fényképek szemléletformáló jellegűek, a kézkönyvben foglalt jó példák segítséget nyújtanak az építtetőnek és az építésznek egyaránt a jellegzetes és értékes helyi formavilág, anyag- és színhasználat alkalmazására, a település karakteréhez leginkább illeszkedő választási lehetőségek bemutatásával.

6. Közterületek

A közterületi növényzetre és utcabútorokra, valamint a reklámhordozókra, hirdetésekre vonatkozóan is cél az utcaképhez történő harmonikus illeszkedés.

7. Hirdetések, reklámtáblák

Impresszum

 

 

A kézikönyv lényegében a település építészeti örökségének és jelenének bemutatása. A kézikönyv nem egy lezárt mű, folyamatosan bővíthető, fejleszthető, ahogyan a település is formálódik, változik, fejlődik.

Ajánlásaival, jó példáival lehetőséget kínál arra, hogy az építészek a hely, a hely szellemének és a településszerkezet, a településkép megismerése után olyan házakat tervezhessenek, melyek a településképet oly módon fejlesztik, hogy tekintettel vannak az építészeti örökségre is.

A rendelet helyi értékvédelmi előírásainak célja a település történelme, településképe szempontjából meghatározó, hagyományt őrző, sajátos megjelenésű építészeti örökség megőrzése. Rendelkezik a helyi védelem alá helyezés, valamint megszüntetés szabályairól, a helyi egyedi és területi védelem alatt álló értékekről, a védett érték megjelöléséről, megőrzésével, használatával kapcsolatos előírásokról. A rendelet szabályozza a helyi védelemmel összefüggő tulajdonosi- és önkormányzati feladatok végrehajtását, valamint a helyi védelem alatt álló területen vagy értéken elhelyezett egyéb műszaki berendezésekre és műtárgyakra vonatkozó anyaghasználati követelményeket.

A rendelet lehatárolta a településképi szempontból meghatározó területeket és azokra szabályokat fogalmazott meg. A rendelet a településképi követelmények meghatározása mellett szabályozza az egyes sajátos berendezések (pl. reklámok, reklámhordozók), műtárgyak elhelyezésének feltételeit is.

A rendelet szabályozza a településkép-védelmi tájékoztatást, a szakmai konzultációt és a településképi bejelentés eljárását is. A településképi bejelentési eljárás megindításához a rendelet 3. számú mellékletét kell benyújtani.

A rendelet előírásainak betartását településkép érvényesítési eszközök segítik. A településképi kötelezettség megszegése, valamint a településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén a polgármester önkormányzati településképi bírságot szab ki.

A rendeletet 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

A kézikönyv és a rendelet megtekinthető Velence Város hivatalos honlapján (www.velence.hu), valamint nyomtatott formában a Velencei Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

 

A településképi szabályozással kapcsolatban a Velencei Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztályán kérhető felvilágosítás, ügyfélfogadási időben.


EGYÉB

JEGYZŐKÖNYV - Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 24. napján 15.00 órai kezdettel a Kastély Házasságkötő termében megtartott soros nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv:

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 246/2017. (VIII.10.) határozata Velence Város Településrendezési eszközeinek módosításáról - véleményezési szakasz lezárása

 


településszerkezeti terv

Településszerkezeti Terv: 

 

Módosító határozatok:

 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 347/2018. (XI.22.) határozata Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 156/2012. (VI.18.) határozata mellékletét képző Velence Város Településszerkezeti Tervének módosításáról

 Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 252/2017. (IX.7.) határozata Velence Város Településszerkezeti Tervének módosításáról

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének 303/2016. (XI.24.) határozata Velence Város Településszerkezeti Tervének módosításáról

 


HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2018-11-24- től)

Mellékletek:

Fogalommagyarázat: 

Szabályozási Terv 1: 

Szabályozási Terv 2: 

Szabályozási Terv 3: 

1. melléklet: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2018-01-01 - 2018-11-23)

Mellékletek:

Fogalommagyarázat: 

Szabályozási Terv 1: 

Szabályozási Terv 2: 

Szabályozási Terv 3: 

1. melléklet: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2017-09-22 - 2017-12-31)

Mellékletek:

Fogalommagyarázat: 

Szabályozási Terv 1: 

Szabályozási Terv 2: 

Szabályozási Terv 3: 

1. melléklet: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2016-12-28 - 2017-09-21)

Mellékletek:

Szabályozási Terv 1: 

Szabályozási Terv 2: 

Szabályozási Terv 3: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2015-12-11 - 2016-12-27)

Mellékletek:

1. melléklet: 

2. melléklet: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2015-06-12 - 2015-12-10)

Mellékletek:

Szabályozási Terv 2: 

1. melléklet: 

2. melléklet: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2013-11-25 - 2015-06-11)

Mellékletek:

1. melléklet: 

2. melléklet: 

Velence Város Önkormányzat Képviselő-testületének  19/2012. (VI.19.) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Hatályos: 2012-07-19 - 2013-11-24)

Mellékletek:

Szabályozási Terv 1: 

Szabályozási Terv 2: 

Szabályozási Terv 3: 

 

 

 


7
7

Üdvözlő szöveg

Tisztelt Látogatónk! Üdvözöljük Velence
Városának honlapján!
 

Aktuális projekt leírás

E-ügyintézés

 

Partner oldalak

 

Magyar Államkincstár honlapja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapja

 

Velence spinner